Zona Jones - House of negotiable affections

Autor/s: Kim Williams, Bobby Braddock
CD: Harleys & Horses
Balls associats: The House of negotiable affections

Descripció: un home arribat a un poble de l'oest abandonat i troba un diari polsegós que explica la història del bordell del poble.

Clip:

Font: ZonaJones


LLETRA EN ANGLÈS

House of negotiable affections

The house stood on the outskirts of an old ghost town,
I brushed aside the cobwebs walked in and looked around,
I found a dusty diary beside a worn out bed
dated 1882 and this is what it said.

This town has 7 blacksmiths, 25 saloons,
37 churches and 200 hotel rooms
more longhorn Texas cattle than I have ever seen,
and the finest little cat house this side of New Orleans

In the house of negotiable affections
every cowboy is the as special as the next one,
all the ladies are so lovely with
their painted on complexions
at the house of negotiable affections.

From Kansas down to Texas is a long and tiresome course
and a cowboy needs more comfort than a sidekick and a horse,
so he'll climb that spiral staircase to a little dim lit room
where he'll touch those red silk stockings and smell that sweet perfume.

In the house of negotiable affections
there's Kansas and Nebraskans and there's Texans
lookin up at the ceiling laughing at their own reflections
in the house of negotiable affections.

I closed that dusty diary and laid it on the shelf
and all at once the bed springs started sqeaking by themselves
and I saw her ghostly figure I nearly died of freight
she said for half a dollar you can stay with me all night

At the house of negotiable affections
she was wearing nothing but her pale complextion
I guess you might've say I made a spiritual connection
at the house of negotiable affections.

There's a few ole cowboy bones, mostly ghostly apparitions
at the house of negotiable affectionsTRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

La casa dels afectes negociables

La casa estava a les afores d'una vella ciutat fantasma,
Vaig enretirar les teranyines, vaig entrar i vaig fer un cop d'ull,
Vaig trobarI un diari polsegós, al costat d'un llit destrossat
Tenia data de 1882 i això és el què hi deia.

Aquesta ciutat té 7 ferrers, 25 saloons,
37 esglésies i 200 habitacions d'hotel
el bestiar amb les banyes més llargues que mai he vist a Texas,
i la millor casa de barrets d'aquesta banda de New Orleans

A la casa dels afectes negociables
cada vaquer és tan especial com el següent,
totes les noies són tant adorables
amb el seu maquillatge
A la casa dels afectes negociables

Des de Kansas baixant cap a Texas hi ha un llarg i pesat camí
i un vaquer necessita més comoditat que la que dóna un company i un cavall,
Per tant pujarà l'escala de cargol cap a una habitació tènue
on podrà tocar mitges de seda vermella i olorar un dolç perfum.

A la casa dels afectes negociables
hi ha gent de Kansas, de Nebraska i de Texas
mirant al sostre, rient als seus propis reflexes
a la casa dels afectes negociables.

Vaig tancar el polsegós diari i el vaig deixar al prestatge
i de cop i volta els ressorts del llit van començar a bellugar-se sols
Vaig veure la seva figura fantasmagòrica i de mica que em moro de por
ella em va dir que podia estar tota la nit amb ella per mig dòlar

A la casa dels afectes negociables
només duia posat el seu pàl·lid maquillatge
Em pregunto si vaig tenir una connexió espiritual
a la casa dels afectes negociables.

Hi ha uns quants ossos de vells cowboys, sobretot aparicions fantasmals
a la casa dels afectes negociables.